Polityka prywatności i RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi

Terytorium sp. z.o.o., jako administrator danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO poniżej przedstawia Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z Administratorem:

 1. Administrator danych osobowych:

TERYTORIUM sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce)

 1. Cel przetwarzania danych:
 • zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonywanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na:
 1. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie i planowanie rozwoju usług,
 2. prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Administratora,
 3. ustaleniu, obronie i dochodzeniu roszczeń związanych z umową z Administratorem.
 1. Odbiorcy danych:
 • osoby upoważnione przez Administratora będące jego pracownikami lub świadczące dla niego usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
 1. Okres przechowywania danych:

Okres obowiązywania umowy z Administratorem, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową z Administratorem. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy z Administratorem.
 2. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, ich usunięcia (co dotyczy danych przetwarzanych nie w celu wykonania nałożonego na Administratora prawnego obowiązku) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@grupaterytorium.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników będących osobami kontaktowymi po stronie kontrahenta

 

Terytorium sp z.o.o., jako administrator danych osobowych pracowników i współpracowników będących osobami kontaktowymi po stronie kontrahenta, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO poniżej przedstawia Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Administratora z kontrahentem, na którego rzecz Pani/Pan pracuje:

 1. Administrator danych osobowych:

TERYTORIUM sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce)

 1. Kategorie przetwarzanych danych:

imię, nazwisko, email, numer telefonu

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych:

osoba kontaktowa lub kontrahent, dla którego osoba kontaktowa pracuje

 1. Cel przetwarzania danych:

cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na:

 1. bieżącej komunikacji Administratora z kontrahentem w celu zawarcia i realizacji umowy,
 2. prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Administratora,
 3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie i planowanie rozwoju usług,
 4. ustaleniu, obronie i dochodzeniu roszczeń przez Administratora związanych z umową z kontrahentem.
 1. Odbiorcy danych:
 • osoby upoważnione przez Administratora będące jego pracownikami lub świadczące dla niego usługi na podstawie umów cywilnoprawnych
 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
 1. Okres przechowywania danych:

okres obowiązywania umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń z umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, ich usunięcia (co dotyczy danych przetwarzanych nie w celu wykonania nałożonego na Administratora prawnego obowiązku) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@grupaterytorium.pl